Friday, March 19, 2010

Berilah Peringatan Kepada Manusia,Dengan Mensucikan Hati,Menjauhkan Diri Dari Syirik,Memberi Tanpa Mengharapkan Balasan,Bersabarlah Dalam Berdakwah

Berilah Peringatan Kepada Manusia,Dengan Mensucikan Hati dan Niat Hanya Kerana Allah serta Pakaian Yang Bersih,Dengan Menjauhkan Diri Dari Mensyirikkan Allah,Dengan Memberi Tanpa Mengharapkan Balasan Yang Lebih Banyak,Serta Bersabarlah Dalam Berdakwah


يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ (2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (6) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (7)


Allah berfirman:"Hai orang yang berkemul (berselimut),bangunlah, lalu berilah peringatan!,dan Tuhanmu agungkanlah!,dan pakaianmu bersihkanlah,dan perbuatan dosa tinggalkanlah,dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak,Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah" (Al-Muddatsir 74:1-7)

Ibnu Kathir menafsirkan ayat ini,"bangunlah, lalu berilah peringatan!" dengan berkata, Yakni singsingkanlah lengan baju dan berikanlah peringatan kepada manusia,Dengan ayat ini beliau diangkat sebagai Rasul,sedangkan dengan ayat iqra' beliau diangkat sebagai Nabi,dan ayat ini "dan Tuhanmu agungkanlah!",Ibnu Kathir berkata,yakni junjunglah.

Beliau menafsirkan ayat ini,"dan pakaianmu bersihkanlah",ia berkata,yakni jangan mengenakan pakaian yang dibeli dengan wang haram,Ada yang berkata,:Jangan mengenakan pakaian untuk bermaksiat.(Ath-Thabari (XXIV/11).Muhammad bin Sirin berpendapat bahawa ertinya cucilah pakaianmu dengan air.(Ath-Thabari (XXIV/12).Ibnu Zaid berkata,"dahulu orang-orang musyrik tidak bersuci,maka Allah memerintahkan mereka untuk bersuci dan membersihkan pakaian"(Ath-Thabari (XXIV/12).Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir. (Ath-Thabari (XXIV/12).

Sa'id bin Jubair berkata,"dan pakaianmu bersihkanlah",yakni sucikanlah hati dan niatmu".Muhammad bin Ka'b al-Qurazhi dan al-Hasan al-Basri berkata,yakni perbaikilah akhlakmu.

FirmanNya yang bermaksud,"dan perbuatan dosa tinggalkanlah!",Ali bin Abi Thalhah berkata dari Ibnu 'Abbas ra,"Perbuatan dosa yakni pernyembahan berhala,maka tinggalkanlah"(Ath-Thabari (XXIV/13).Demikian pula pendapat Mujahid,Ikrimah,Qatadah,az-Zuhri dan Ibnu Zaid,bahawa itu adalah penyembahan berhala"(Ath-Thabari (XXIV/13).

Ini sebagaimana firmanNya,"Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti (keinginan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"(Al-Ahzaab 33:1),dan firmanNya," Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun: "Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan"(Al-'Araaf 7:142)

Mengenai FirmanNya,"dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak",Ibnu 'Abbas ra berkata,"Janganlah memberikan sesuatu dengan mengharapkan balasan yang lebih banyak".Khushaif berkata dari Mujahid tentang ayat ini dengan berkata Jangan lemah untuk memperbanyakkan kebaikan.Dia berkata,"Tamnun dalam bahasa Arab beerti lemah"(Ath-Thabari (XXIV/16).

FirmanNya yg bermaksud,"Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah",yakni jadikanlah kesabaranmu atas gangguan mereka diniatkan kerana wajah Rabb-mu,demikianlah pendapat Mujahid (Ath-Thabari (XXIV/16),Ibrahim an-Nakha'I berkata,"Sabarlah atas pemberian Allah swt kepadamu keranaNya"(Al-Baghawi (IV/414))

No comments: