Sunday, November 23, 2008

Berdoalah, Sesungguhnya Allah swt itu Dekat


Allah berfirman: "Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran" (Al-Baqarah 2:186)

Allah swt Sentiasa Mendengar Permintaan Hamba-hamba NYA

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari bahawa, "Ketika kami bersama Rasulullah saw dalam suatu peperangan, tidaklah kami mendaki, menaiki bukit, dan menuruni lembah, melainkan kami meninggikan suara ketika bertakbir. Kemudian baginda saw mendekati kami dan bersabda:"Wahai sekalian manusia, tahanlah diri kamu, sesungguh kamu tidak berdoa pada Rabb yang tuli dan jauh, akan tetapi kamu berdoa kepada Rabb Yang Maha Mendengar dan Maha Melihat. Sesungguhnya Rabb yang kalian seru itu lebih dekat kepada seseorang diantara kalian dari leher binatang tunggangan nya. Wahai Abdulullah bin Qais, mahukah kamu aku ajarkan sebuah kalimat yang termasuk perbendaharaan Surga?, Iaitu ucapan 'Laa haula walaa quwwata illaa billaah' (tidak ada daya dan kekuatan melainkan hanya dengan pertolongan Allah swt"(HR Bukhari no 2992 dalam kitab Faathul Baari (II/509) dan Muslim no 2704 dalam Sahih Muslim (IV/2076) )

Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas r.a bahawa Nabi saw bersabda:"Allah Ta'ala Berfirman: 'Aku menuruti persangkaan hamba-Ku dan Aku akan sentiasa bersamanya jika ia berdoa kepada-Ku'"(HR Ahmad (III/210) dengan sanad Sahih, juga diriwayatkan oleh Muslim no 2675)

Doa Pasti akan Diterima dan Tidak Akan Disia-siakan

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id bahawa Nabi saw bersabda:"Tidak lah seorang muslim berdoa pada Allah swt, dengan doa yang tidak mengandungi dosa atau memutuskan tali silatrurrahim melainkan Allah akan memberikan kepada nya satu diantara 3 perkara, (pertama) boleh jadi Allah swt menyegerakan baginya didunia, atau (kedua) Allah swt menyimpan baginya sebagai pahala diakhirat, atau (ketiga) Allah menahan keburukan dari dirinya yang semisal dengan apa yang ia minta" Mereka mengatakan: "Kalau begitu kami akan memperbanyakkan do'a" Beliau bersabda: "Allah lebih banyak lagi (pemberian-Nya)"(HR Ahmad (III/18) dengan sanad Sahih, disahihkan oleh Syeikh Al-Albani dalam kitab Shaahihul Jaami no 5714)

Imam Malik meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahawa Nabi saw bersabda: "Doa salah seorang diantara kalian akan sentiasa dikabulkan selama ia tidak terburu-buru, yakni ia mengatakan: 'Aku sudah berdo'a namun tidak juga dikabulkan bagiku"(HR Ahmad (II/396) )

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahawa beliau bersabda:"Do'a seorang hamba akan sentiasa dikabulkan selama ia tidak berdo'a untuk perbuatan dosa atau memutuskan silaturrahim dan selama ia tidak tergesa-gesa. "Seseorang bertanya: "Ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan tergesa-gesa?", Beliau menjawab, "Iaitu ia berkata, 'Sesungguhnya aku telah berdo'a, tetapi belum pernah aku melihat do'aku dikabulkan' Maka ketika ia merasa letih dan akhirnya meninggalkan do'a"(HR Muslim (IV/2096) no 2735)

Tiga Orang yang Doanya Tidak Akan Ditolak

Diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan Tirmidzi, Sunan an-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah, dari Abu Hurairah r.a, ia berkata: "Rasulullah saw bersabda:"Ada tiga orang yang do'a nya tidak akan ditolak: (pertama) penguasa yang adil, (kedua) orang yang berpuasa sehingga ia berbuka, dan (ketiga) doa orang yang dizhalimi, Allah akan menaikkan do'anya tanpa terhalang awan mendung pada hari Kiamat, dan dibukakan bagi do'a tersebut pintu-pintu langit, dan Dia berfirman: "Demi kemuliaan-Ku, Aku pasti akan menolongmu meskipun setelah beberapa waktu"(HR Ahmad (III/544), Tuhfatul Ahwadzi (VII/229) dan Ibnu Majah (I/557), At-Tirmidzi no 2526 dan Ibnu Majah no 1752, Riwayat dengan lafaz seperti ini didhaifkan oleh Syeikh Al-Albani dalam kitab Dha'iiful Jaami' no 2592)

Adapun riwayat yang Sahih berbunyi:

"Tiga do'a yang tidak akan ditolak, do'a orang tua terhadap anak nya, do'a orang yang sedang berpuasa, dan do'a orang yang sedang dalam perjalanan."(Kitab Silsilah ash-Shahiihah no 1797)


No comments: