Friday, November 13, 2009

Peliharalah Dirimu Dan Ahli Keluargamu Dari Api Neraka dengan Mengajar Mereka Taat KepadaNya dan Menyuruh Mereka Meninggalkan Maksiat

Peliharalah Dirimu Dan Ahli Keluargamu Dari Api Neraka dengan Mengajar Mereka Taat KepadaNya Serta Bertaqwa dan Menyuruh Mereka Meninggalkan Maksiat


Allah berfirman:"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan" (Tahrim 66:6)

'Ali bin Abi Thalhah menuturkan dari Ibnu 'Abbas r.a, ia berkata, "Firman-Nya 'Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka', yakni ajarilah mereka utk taat kepadaNya dan tidak bermaksiat kepadaNya. Dan perintahkanlah kepada keluarga kalian utk berzikir agar Allah swt menjauhkan mereka dari api neraka" (Ath-Thabari (XXIII/491))

Mujahid berkata, "Firman-Nya, 'Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka',yakni bertaqwalah kepada Allah swt dan berwasiatlah kepada keluarga kalian agar bertaqwa kepadaNya" (Ath-thabari (XXIII/492))

Sementara itu Qatadah berkata,"Hendaklah engkau memerintahkan mereka utk taat kepada Allah swt, dan melarang mereka bermaksiat kepadaNya. Hendaklah engkau menjalankan hukum Allah swt kepada mereka, serta memerintahkan dan membantu mereka utk melaksanakannya. Apabila engkau melihat mereka bermaksiat kepada Allah swt, maka peringatlah dan laranglah mereka" (Ath-Thabari (XXIII/492)

Demikian pula yg dikatakan adh-Dhahhak dan Muqatil, "Merupakan kewajipan seorang muslim utk mengajari isterinya, kerabatnya, buak perempuan dan laki2 nya, apa2 yg diwajibkan dan dilarang Allah kepada mereka" (Al-Qurthubi (XVIII/196))

Ayat ini semakna dengan hadis yg diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dari ar-Rabi' bin Sbarah, dari bapaknya, ia mengatakan bahawa Rasulullah saw telah bersabda: "Perintahkanlah anak kecil untuk solat jika telah berumur tujuh tahun. Apabila dia telah berumur sepuluh tahun, perintahkanlah mereka dengan pukulan" (Diriwayatkan oleh Ahmad (III/404) , Abu Dawud (I/332), at-Tirmidzi (II/445) dalam Tuhfatul Ahwadzi,Hadis sahih, Lihat Shahihul Jaami' no 5867)

No comments: