Saturday, December 20, 2008

Hindarilah Riba', kerana dengan mengambil Riba' bermakna kamu mengisytihar perang dengan Allah swt dan Rasul Nya

Allah Berfirman: "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya" (Al-Baqarah 2:279)

Ibnu Juraij meriwayatkan, Ibnu Abbas mengatakan berkenaan ayat ini: "Ertinya yakinlah kalian bahawa Allah swt dan Rasul akan memerangi kalian" (Ath-Thabrani (VI/26))

Diriwayatkan juga darinya: "Pada Hari Kiamat kelak akan dikatakan kepada pemakan riba', 'Ambillah senjatamu untuk berperang', Kemudian ia membaca, 'Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu' "

'Ali bin Abi Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang ayat ini: "Barangsiapa yang masih tetap melakukan perbuatan riba' dan tidak melepaskan diri darinya, maka wajib atas imam kaum muslimin untuk memintanya bertaubat, Jika ia mahu melepaskan diri darinya, (maka Alhamdulillah keselamatan baginya), dan jika tidak mahu, maka hendaklah lehernya dipenggal" (Ath-Thabari (VI/25))

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari 'Amr bin al-Ahwash, ia berkata, Rasulullah saw berkhutbah pada haji Wida', beliau bersabda: "Ketahuilah, sesungguhnya seluruh riba' pada zaman jahiliah dahulu telah dihapuskan dari kalian. Kalian berhak mengambil harta pokok kalian, tidak ada yang merugikan dan tidak ada yang dirugikan. Dan riba' yang pertama kali dihapus adalah Riba' al-'Abbas bin 'Abdil Muthalib, seluruh Riba' nya telah dihapuskan" (Ibnu Abi Hatim (III/1147), tahqiq: DR Al-Ghamidi (Yang semakna dengan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahihnya no 1218, kitab Al-Hajj)

No comments: